ga naar aggt website

HuisregelsDe cliënt is geïnformeerd over: 

de procedure van de behandeling, te onderscheiden in drie fasen:

 1. Intakefase: kennismaking, inventarisatie van probleemgebieden en eventueel onderzoek met behulp van vragenlijsten. Afronding met advies.
 2. Behandelfase: samen met de behandelend psycholoog werkt de cliënt aan verandering van zijn/haar problemen of klachten.
 3. Evaluatie en afronding: beëindiging van de behandeling vindt in een afsluitend gesprek plaats, niet per telefoon of schriftelijk, tenzij cliënt anders verkiest.
 • waar hij/zij terecht kan met eventuele klachten over beroepsmatig handelen en de regels die de praktijk hanteert ten aanzien van de privacy van de psycholoog, indien de praktijk daar onvoldoende gehoor aan kan geven. De informatie is voorhanden op de website van de praktijk en eventueel ook schriftelijk beschikbaar.

De client dient een aantal zaken mee te brengen naar het eerste gesprek:

 • Er geldt een wettelijke identificatieplicht voor het gebruik maken van gezondheidsdiensten. Daartoe is het noodzakelijk dat u een geldig identiteitsbewijs meebrengt zodat ik uw identiteit kan vaststellen in het kader van de WID (wet identificatieplicht dienstverlening)
 • Er is een geldig verzekeringsbewijs (pasje) nodig, zodat daarvan een copie bewaard kan worden in het dossier.
 • Om voor vergoeding door uw verzekering in aanmerking te komen dient u een briefje mee te brengen van de huisarts met daarop vermeld dat u verwezen bent voor Generalistische Basis GGZ of Specialistische GGZ.

De cliënt gaat akkoord met/is op de hoogte van:

 • uitwisseling van informatie tussen de Psychologenpraktijk en de huisarts/verwijzer
 • eventuele consultatie van derden over zijn casus
 • administratie middels DBC’s, Diagnose Behandel Combinaties. Sommige diagnoses komen niet (meer) voor vergoeding in aanmerking (onverzekerde prestatie OVP). In dat geval wordt per sessie een consult GZ-psychologie in rekening gebracht à € 90,00 (€ 100,00 per 60 minuten in geval van relatiegesprekken)
 • deelname aan evaluatieonderzoeken via het NVVP ROM-portal aan begin èn einde van de behandeling
 • de regel dat gemaakte afspraken die niet kunnen worden nagekomen (onafhankelijk van de reden)  tenminste 24 uur tevoren telefonisch dienen te worden afgezegd en anders aan u in rekening zullen worden gebracht als gereserveerde tijd à € 45,00.
 • De overige informatie op de website van de praktijk

Client is er van op de hoogte dat behandelingen kunnen worden verrekend met het verplichte (of zelf verkozen verhoogde) eigen risico van de verzekerde. Soms brengt de verzekering een eigenbijdrage in rekening. Het is uw eigen verantwoordelijkheid goed geïnformeerd te zijn wat dit betreft.

 

Schriftelijk akkoord van de cliënt

Handtekening cliënt:   …………………………………       datum ……………………