ga naar aggt website

TarievenNaast de informatie die hier volgt is het altijd belangrijk dat u zich goed op de hoogte stelt van de vergoedingen door uw eigen ziektekostenverzekering. Belangrijk is om het nu volgende helemaal door te lezen!

De praktijk heeft contracten gesloten voor de "Specialistische GGZ" of "Generalistische Basis GGZ" met alle grote zorgverzekeraars waar het psychotherapie of complexe zorgvragen betreft. Dat betekent dat uw behandeling voor vergoeding in aanmerking komt indien u verzekerd bent voor ziektekosten en als u een verwijsbrief heeft van uw huisarts, een ggz instelling of uw bedrijfsarts. In de verwijsbrief moet duidelijk staan aangegeven dat u verwezen bent voor hulp binnen de specialistische, danwel basis GGZ èn dat er tenminste sprake is van (het vermoeden) een psychische klacht of stoornis.

(Per 1-1-2013 en 1-1-2014 zijn er echter een aantal diagnoses toegevoegd aan de lijst waarvan het CVZ (College van zorgverzekeraars) en de minister vinden dat dit geen geneeskundige zorg betreft).

Aan het eind van uw behandeling (in het geval er van een DBC-traject sprake is) of in in ieder geval na een jaar wordt via een ingewikkelde systematiek bepaald wat uw behandeling heeft gekost. Dit wordt omgezet in een factuur die naar uw verzekering wordt gestuurd. In deze factuur staan geen inhoudelijke gegevens over uw behandeling. Wel staat er in welke diagnosecategorie uw behandeling valt (bv. depressie, angst of persoonlijkheid).

In overige gevallen krijgt u maandelijks een factuur die u zelf dient te voldoen.

Het is mogelijk dat uw behandeling verrekend wordt met uw verplichte eigen  risico. Dit eigen risico wordt jaarlijks aangepast en bedraagt in 2016  € 385,00. De overheid heeft bepaald dat er met ingang van 1-1-2013  geen eigen bijdrage voor psychotherapie (SGGZ) meer geheven zal worden. Dat geldt per 1-1-2014 ook indien u een beroep wilt doen op de Generalistische Basis GGZ (BGGZ).

De klinisch psycholoog/psychotherapeut is verplicht de diagnose en de tijd die hij aan uw behandeling besteedt te registreren. Een geanonimiseerde versie van deze registratie moet verplicht worden aangeleverd bij een centrale databank van de overheid (D.I.S. het DBC informatie systeem).

Zoals hierboven is beschreven komen sommige diagnosen niet meer in aanmerking voor vergoeding volgens de zorgverzekeringswet (ZVW). Indien dit bij u van toepassing is, dan wordt per bijeenkomst een consult klinische psychologie à € 90,00 aan u in rekening gebracht in geval van individuele consulten. Soms komt dit gedeeltelijk in aanmerking voor vergoeding door uw verzekering of is uw werkgever bereid dit te compenseren. Of en hoe u dit declareert is uw eigen verantwoordelijkheid. In zijn algemeenheid geldt dit tarief eveneens indien er geen sprake is van een indicatie voor psychotherapie.

De overheid heeft besloten om per 1 januari 2013 relatietherapie niet meer voor vergoeding door de verzekering in aanmerking te laten komen. m.i.v. 1-1-2014 geldt het tarief van € 100,00 per uur.

Voor de niet verzekerde diensten zijn betalingsvoorwaarden van kracht.

Vanaf 2013 worden er vanuit het oogpunt van kostenbeheersing diverse diagnosen niet meer vergoed in het kader van de geneeskundige GGZ. In het rapport "Geneeskundige GGZ: wat is nu verzekerde zorg en wat niet" staat dit uitvoerig beschreven. Voorbeelden van niet verzekerde zorg zijn de zogenaamde aanpassingsstoornissen, werkproblemen, verwerkinsgproblemen etc.

Clienten die bij CZ, OHRA of DELTA LOYD  zijn verzekerd moeten we helaas teleurstellen. Zij hanteren een dermate klein budget per jaar dat voorlopig niet toereikend is om nieuwe clienten aan te nemen. Er is alleen een beperkt budget voor al lopende behandelingen SGGZ in 2014. Er is geen contract afgesloten voor de Basis GGZ met deze drie verzekeringen. Tenzij u de behandeling zelf betaalt à € 90,00 per gesprek.

Met DSW en Stad Holland zorgverzekeraar is geen contract aangegaan. Informeer dan bij uw verzekeraar of bij uw behandelaar wat dat voor consequenties heeft.

Ook voor ACHMEA verzekerden (en de zogenaamde sublabels, zoals Zilverenkruis, FBTO, OZF, Interpolis, Avero, Nedasko, IAK, Aevitae, Turien & co, Agis) geldt dat deze maatschappijen de behandelruimte voor vrijgevestigden in 2015 fors heeft ingekrompen tot soms wel 25% van de budgetruimte ten opzichte van het 2014. Er zijn voor de onder ACHMEA vallende verzekeringen geen contracten aangegaan voor de generalistische basis GGZ. Dus als u bij een van deze maatschappijen bent verzekerd moet er sprake zijn van een verwijzing voor de specialistische GGZ!

Het kan zo zijn dat bij een bepaalde verzekering in de loop van een kalenderjaar het zogenaamde budgetplafond is bereikt. In dat geval kan ik u als nieuwe client helaas niet in behandeling nemen en rest mij u te adviseren om bij een collega te informeren of deze nog wel ruimte heeft voor verzekerde zorg. 

 

 

 

uitgebreide achtergrondinformatie

Er is veel veranderd sinds het nieuwe zorgstelsel op 1 januari 2008 van kracht werd.

Van belang is dat u zelf verantwoordelijk blijft voor de wijze waarop u verzekerd bent voor psychologische of psychotherapeutische hulp.

Een belangrijke ontwikkeling is, dat psychotherapie per 1-1-2008 niet langer onder de AWBZ valt, maar wordt ondergebracht in de DBC-systematiek (Diagnose Behandel Combinatie). Dat wil ondermeer zeggen dat elke behandeling wordt ingedeeld op grond van de gestelde diagnose. Ook de financiering is daar aan gekoppeld en is daarmee afhankelijk van de gestelde diagnose. De overheid heeft besloten een enkele diagnosegroep niet meer te financieren. Dat betreft vanaf 2012 de zogenaamde aanpassingsstoornis. Het is belangrijk dat u zich goed laat informeren over de mogelijkheden en eventuele gevolgen voor uw behandeling en de financiering daarvan. Wij doen ons best u op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen. Dit onderwerp kan uiteraard ook aan de orde komen in het gesprek met uw psycholoog.

Houdt u er rekening mee dat genoten behandelingen kunnen worden verrekend met het per 1-1-2011 geldende verplichte eigen risico.

De zorgverzekeringswet

Vanaf januari 2006 is er een zorgverzekeringswet, met een basisverzekering die voor iedereen gelijk is. Het afsluiten van een basisverzekering is wettelijk verplicht. Boven op deze basisverzekering kunt u - als u dat wenst, het hoeft niet - kiezen voor een aanvullend pakket. Het is wellicht handig om te weten, dat u vrij bent om voor uw basisverzekering een andere zorgverzekeraar te kiezen dan voor uw aanvullende verzekering. En alles bij dezelfde laten mag natuurlijk ook.

Wat is een eigen bijdrage?

Eigen bijdrage betekent dat u zelf een deel van de kosten betaalt voor een bepaalde behandeling. Via een aanvullende verzekering is het, naast de eventuele extra zittingen, soms mogelijk (een deel van) deze eigen bijdrage terug te krijgen. Kijk hiervoor in de polisvoorwaarden van uw aanvullende verzekering.

Wat is een verplicht eigen risico?

Met ingang van 1 januari 2012 geldt voor iedereen een verplicht eigen risico van 210 euro in de zorgverzekering. Dit betekent dat u elk jaar maximaal 210 euro zelf moet betalen voor zorg die in het basispakket zit. Bijvoorbeeld voor medicijnen, ziekenhuisopname of therapie. Het geldt zowel voor geestelijke als lichamelijke gezondheidszorg. Behalve voor de huisarts, tandheelkundige zorg tot 22 jaar, verloskundige zorg en kraamzorg.

Hoe verhoudt de eigen bijdrage zich tot het verplichte eigen risico?

De kosten voor de eigen bijdrage komen bovenop het verplichte eigen risico. In de hierna beschreven voorbeelden ziet u hoe dit in zijn werk gaat.

Aan wie betaalt u eigen risico en eigen bijdragen?

De eigen bijdragen voor de eerstelijnspsycholoog of psychotherapeut betaalt u soms aan deze hulpverleners, of zij hebben hierover met de verzekeraars afspraken gemaakt. Als dit laatste het geval is - dat is vaak bij gecontracteerde hulpverleners zoals bij fOcus - dan verrekent uw verzekeraar de eigen bijdrage met u. Het eigen risico wordt altijd door uw zorgverzekeraar met u verrekend.

Informatie over de vergoeding van psychotherapie (tweedelijnszorg GGZ) in 2009


Verzekerd via het basispakket van uw zorgverzekering

Iedere Nederlander is sinds 1 januari 2006 verplicht verzekerd voor een basispakket ziektekosten. Vanaf 1 januari 2008 valt ook de geestelijke gezondheidszorg (waaronder psychotherapie) in dit basispakket. Tegelijkertijd verandert de manier van declareren. Er worden geen zittingen of gesprekken meer afgerekend, maar een hele behandeling in de vorm van een DBC (Diagnose Behandeling Combinatie).

Zie voor een overzicht de website van de NVVP: www.nvvp.nl > info voor cliënten of http://www.kiesbeter.nl/.

Wat is een DBC?

Wanneer u zich aanmeldt bij een zorgaanbieder wordt eerst onderzoek gedaan, er wordt een diagnose gesteld en een behandelingsvoorstel gedaan. Als u het daar met de zorgaanbieder over eens bent, wordt de behandeling gestart en na korte of langere tijd afgerond. De zorgaanbieder noteert uw diagnose en alle activiteiten die er in het kader van onderzoek en behandeling verricht worden in een DBC. Dat kunnen gesprekken zijn, of medicatie, of een test enz. Als de behandeling afgerond wordt, sluit de zorgaanbieder de DBC af en dan wordt duidelijk hoeveel de behandeling gekost heeft.

De gegevens van de DBC worden volledig gepseudonimiseerd naar het DBC Informatie Systeem (DIS) gestuurd voor beleidsdoeleinden. Daarnaast maakt de zorgaanbieder een rekening van de DBC. Deze rekening is niet anoniem. Over uw klachten wordt alleen de zogenoemde hoofdgroep vermeld, zoals bijvoorbeeld stemmingsstoornis, angststoornis e.d.

Soort polis

Wat er met de rekening gebeurt, hangt af van de vraag wat voor soort polis u heeft en of uw zorgaanbieder een overeenkomst heeft met uw zorgverzekeraar. Er zijn twee soorten polissen: de naturapolis en de restitutiepolis.

Bij een naturapolis vergoedt de verzekeraar de kosten van de behandeling rechtstreeks aan de zorgaanbieder, mits hij daarmee een contract heeft. Is dat laatste niet het geval dan kunt u toch naar deze zorgaanbieder gaan, maar dan krijgt u zelf de rekening. Deze rekening kunt u dan indienen bij uw verzekering en u krijgt dan 60 tot 80% van het gemiddelde tarief vergoed.

Bij een restitutiepolis krijgt u meestal 95 - 100% van de behandelingskosten vergoed. Voor de vergoeding maakt het meestal niet uit of uw zorgaanbieder een overeenkomst met de zorgverzekeraar heeft. Wat wel verschil maakt is dat gecontracteerde zorgaanbieders ook bij een restitutiepolis de rekening meestal direct naar de verzekeraar sturen.

Dit leidt in de praktijk tot vier mogelijke situaties:

De behandelaar heeft een contract met uw zorgverzekeraar.

 • U heeft een naturapolis.

  In dit geval controleer ik uw verzekeringsrecht en stuur de rekening rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar.
   
 • U heeft een restitutiepolis.

  In dit geval gebeurt hetzelfde: ik controleer uw verzekeringsrecht en stuur de rekening rechtstreeks naar de verzekeraar.

De behandelaar heeft géén contract met uw zorgverzekeraar.

 • U heeft een naturapolis.

  In dit geval stuur ik na afloop van de behandeling de rekening naar u. Omdat dit om een groot bedrag kan gaan, maak ik soms afspraken over een betalingsregeling gedurende de behandeling. U kunt na afloop van de behandeling de rekening indienen bij uw zorgverzekeraar die meestal ca. 80% van het gemiddelde tarief vergoedt. Sommige verzekeraars vergoeden in dit geval slechts 60%.
   
 • U heeft een restitutiepolis.

  In dit geval stuur ik na afloop van de behandeling de rekening naar u. Omdat dit om een groot bedrag kan gaan maak ik soms afspraken over een betalingsregeling gedurende de behandeling. U kunt na afloop van de behandeling de rekening indienen bij uw zorgverzekeraar, die deze helemaal vergoedt.