Home

Welkom bij fOcuspsychologenpraktijk, praktijk voor psychotherapie. Mijn naam is Marco de Wit. Sinds 1989 ben ik als psycholoog werkzaam geweest in diverse settingen en deed aldus in de afgelopen 30 jaar ruime ervaring op met het bieden van psychotherapie aan volwassenen.

Sinds het Coronavirus zich over Nederland heeft verspreid, volg ik de richtlijnen van het RIVM. Er gelden geen beperkende maatregelen meer in het geval van besmetting. De sessie vervangen door een online-gesprek is echter nog steeds mogelijk.

Voor wie:
U kunt bij mij terecht voor hulp bij psychische problemen en klachten die samenhangen met levensloopgebeurtenissen, innerlijke conflicten in uw leven die u zelf niet kunt verwerken of beheersen. Uw eigen persoonlijkheid en uw relaties tot anderen spelen daarbij dikwijls een belangrijke rol. U kunt daardoor het gevoel hebben de grip op het leven en/of op uzelf kwijt te zijn. Uw klachten kunnen uw leven negatief beïnvloeden (werk, relaties, vrienden) en u heeft langdurige klachten als somberheid, angsten, dwanghandelingen, persoonlijkheidsproblematiek.

Wanneer beter niet:
Bij een crisis of acute problematiek raad ik aan dit direct te bespreken bij uw huisarts die verdere stappen met u kan nemen. Soms is dan de hulp van een psychiater nodig of krijgt u te maken met de crisisdienst. Ook wanneer er sprake is van alcoholproblemen, geweld of agressieproblematiek en/of ernstige persoonlijkheidsproblematiek bestaan speciaal daarvoor opgerichte instanties die in deze situatie vaak de meest optimale behandelmogelijkheden hebben.

 

 

De therapeut

Ik volgde na mijn studie psychologie aan de K.U. te Nijmegen de beroepsopleiding tot klinisch psycholoog en psychotherapeut te Nijmegen en rondde dit af in 1997. In 2007 heb ik de specialisatieroute tot relatietherapeut (systeemtherapeut) doorlopen in Utrecht en Zwolle. Er werd ruime ervaring opgedaan in diverse werkgebieden van de geestelijke gezondheidszorg, zowel in de (dag)klinische setting als in het ambulante veld.

In 2000 ben ik gestart met mijn vrijgevestigde praktijk voor klinische psychologie en psychotherapie. Ik heb speciale belangstelling voor het psychoanalytische referentiekader en voor de zogenaamde systeemtheorie. Sinds de oprichting van AGGT was ik tot voor kort secretaris van deze coöperatie voor vrijgevestigde psychotherapeuten in Twente. Als nevenfunctie ben ik bestuurlijk betrokken bij een welzijnsorganisatie.

Informatie

Vergoeding
Het is altijd belangrijk dat u zich goed op de hoogte stelt van de vergoedingen door uw eigen ziektekostenverzekering. De praktijk heeft contracten gesloten met alle zorgverzekeraars voor behandeling in het kader van het Zorg Prestatie Model volgens het principe "planning is realisatie". Dat betekent dat uw behandeling voor vergoeding in aanmerking komt indien u verzekerd bent voor ziektekosten volgens Nza GGZ tarieven op voorwaarde dat u een verwijsbrief heeft van uw huisarts. In de verwijsbrief moet duidelijk staan aangegeven dat u verwezen bent naar een klinisch psycholoog of psychotherapeut èn dat er tenminste sprake is van een psychische klacht of stoornis of het vermoeden daarvan. Sommige diagnoses zoals een aanpassingsstoornis of een relatie- of werkprobleem ("burnout") komen niet langer voor vergoeding in aanmerking (tarief v.a. € 148,00 per driekwartier). Tot slot dient u rekening te houden met uw eigen risico (of eventueel zelf verkozen verhoogde eigen risico). Psychotherapie behoort tot de verzekerde zorg en dan krijgt u aldus te maken met de kosten van het jaarlijkse eigen risico.

Zorgprestatiemodel
Met ingang van 1 januari 2022 vinden behandelingen plaats in het kader van het Zorgprestatiemodel (ZPM).

Gecontracteerde verzekeraars
Met alle zorgverzekeraars zijn contracten gesloten in 2024 behalve met concern CZ.

Verzuim
Indien u verhinderd bent  of anderzins niet kunt komen dienen afspraken uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling telefonisch geannuleerd te worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak ben ik gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan u in rekening te brengen met een minimum van € 45,00.  Dit is onafhankelijk van de reden van het verzuim.

 

Wachttijden
Aanmelding is momenteel niet mogelijk i.v.m. de lengte van de wachtlijst. (bijgewerkt op 25-6-2024).

Wanneer u niet op korte termijn terecht kunt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen vier weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen tien weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Klachtenregeling
Als u niet tevreden bent over uw behandeling, kunt u dit het beste zo spoedig mogelijk met mij bespreken. Het heeft geen zin om met twijfels rond te blijven lopen, dat bevordert uw behandeling niet. Misschien zijn er misverstanden die in een gesprek uit de weg geruimd kunnen worden.
Wanneer het niet lukt de problemen rechtstreeks met mij op te lossen, zijn er verschillende mogelijkheden om een klacht in te dienen.

Bemiddeling
Wanneer u een klacht heeft over uw therapie dan kunt u contact opnemen met de beroepsvereniging de LVVP die onder meer als taak heeft in deze kwesties te bemiddelen.

Klachtencommissie van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten (LVVP)
t.a.v. mr. M.J.J. de Ridder, ambtelijk secretaris
Postbus 13086
3507 LB Utrecht

Werkwijze

Ik vind het belangrijk dat u zich zelf aanmeldt in mijn praktijk. Zie hiervoor het kopje Contact.

Visie
Er wordt gewerkt vanuit de volgende  visie

Kennismaking en intakegesprek
Eerst moet duidelijk zijn wat er aan de hand is en daar dient het intakegesprek voor. In dit gesprek wordt u gevraagd wat uw klachten zijn wat u denkt wat de achtergrond ervan is en wat u vindt dat er aan gedaan moet worden. Tijdens dit gesprek wordt ingeschat of u aan het goede adres bent en of psychotherapie voor u geschikt is. En of het voldoende klikt tussen ons.

Als dat het geval is volgen meestal nog enkele gesprekken om uw problematiek verder in kaart te brengen en tot een behandelplan te komen. Daarbij komen vragen over uw huidige situatie, uw werk, uw hobby's, uw relatie(s) aan de orde. Van belang is ook uw voorgeschiedenis. Wat heeft u zoal meegemaakt, hoe is uw leven tot nu toe verlopen, wat ervaart u als positief en wat als negatief? Het kan zijn dat aan u gevraagd zal worden om een of meer vragenlijsten in te vullen, om klachten en problemen te verduidelijken. Ook zal ik u vragen wat u tot nu toe heeft geprobeerd om de problemen op te lossen en wat u verwacht van gesprekken zoals deze; welke ideeën u heeft over het veranderen van uw situatie.

 

Behandeling Werkwijze
wat is psychotherapie? lees verder

Psychotherapie doe je niet zomaar. Psychotherapie vraagt om de bereidheid om uzelf, uw persoon, uw gedrag, uw gedachten en gevoelens onder de loep te nemen en er samen met uw psychotherapeut naar te kijken en er mee aan de slag te gaan. Dat kost veel energie en vaak ook tijd. Psychotherapie is een intensieve vorm van hulpverlening. Het confronteert u met pijnlijke gevoelens. Dat kan spanningen en angst oproepen. Dat moet u willen en aankunnen.

We streven er naar om via onze gesprekken inzicht te krijgen in uw levensproblemen door uw gevoelens, gedachten en gedrag te leren observeren, (h)erkennen en ervaren waardoor u er gaandeweg beter mee om leert gaan. Ik help u om meer bewust in het leven te staan.

Er wordt zo veel mogelijk - en indien van toepassing - gewerkt volgens de richtlijnen die gelden binnen de GGZ. U kunt deze richtlijnen inzien op zorgwijzer.nl/faq/ggz. Er is een goedgekeurd kwaliteitsstatuut beschikbaar op de praktijk.

Kwalificaties

  • Klinisch psycholoog (BIG registratie 49047203525)
  • Psychotherapeut (BIG registratie 69047203516)
  • Gezondheidszorgpsycholoog (BIG registratie 49047203525)
  • Systeemtherapeut (NVRG)
  • Praktijkopleider voor de GZ-opleiding

Ik ben lid van de volgende beroepsverenigingen:

  • Lid van de LVVP
  • Lid van de NVP
  • Lid van de specialistische vereniging NVRG
  • Lid van AGGT
  • KvK 08183491

Supervisie
Bent u in opleiding tot klinisch psycholoog of psychotherapeut dan kunt u bij mij terecht voor supervisie (asp NVP). Ik ben erkend supervisor door het RINO. Het supervisietarief is vanaf € 135,00

Contactgegevens

fOcuspsychologenpraktijk
Drs. M. de Wit
Hengelosestraat 100
7514AK Enschede
Tel 06 20312548 ma t/m do

(geen whatsapp)

 

 

Verwijzers kunnen ook via Zorgmail en ZorgDomein in contact komen met de praktijk.
Zorgmailnummer is 500065641

Door middel van onderstaand formulier kunt u per e-mail contact met mij opnemen. Het formulier is digitaal beveiligd met een SSL certificaat (https://)
(let op de spambox bij hotmail en outlook adressen)

Contactformulier

Contactgegevens

fOcuspsychologenpraktijk
Drs. M. de Wit
Hengelosestraat 100
7514AK Enschede
Tel 06 20312548

praktijkwaarnemer
Drs. F. van Baar
Kortenaerstraat 5
7513AC Enschede
(alleen na mondeling overleg)
053 57 45 770

Contactformulier

Disclaimer

De informatie op deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van mij, M. de Wit.

Ik kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op www.focuspsychologenpraktijk.nl. Hetzelfde geldt voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op webpagina's of -sites, die op www.focuspsychologenpraktijk.nl genoemd worden.

Door het raadplegen of anderszins gebruiken van mijn website gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Privacystatement (AVG)

Dhr. M. de Wit, gevestigd te Enschede en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08183491, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacy statement legt uit hoe Dhr. M. de Wit met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Lees het privacystatement hier